ระบบพิมพ์เกียรติบัตร

คณะกรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นางสาวจรรยา มากพงศ์ ช้างบุญวิทยา
นายทองอ่อน เสาเวียง สุรวิทยาคาร
นายสดมภ์ ทอนโพธิ์ ท่าสว่างวิทยา
นายบุญชู พูนดังหวัง ตั้งใจวิทยา
นางดวงฤทัย อุดทุม รัตนบุรี
นายอภิวุฒิ คำแสนราช ขนาดมอญพิทยาคม
นายสุรินทร์ ศรีริ บัวเชดวิทยา
นายปฏินันท์ โคตรชัย โคกตะเคียนวิทยา
นางสาวพัทธ์ธีรา ทูลดี พนมดงรักวิทยา
นายณัฐวุฒิ เสาว์ยงค์ ห้วยจริงวิทยา
นายพรหม ผูกดวง ประสาทวิทยาคาร
ว่าที่ ร.ท.อุดม บริสุทธิ์ ลำพลับพลาวิทยาคาร
นางปฏิญญา ปิยโชติสกุลชัย สิรินธร
นายณรงค์ ถมปัทม์ สังขะ
นายกัมปนาถ ผลไม้ รัตนบุรี