ระบบพิมพ์เกียรติบัตร

คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ทุกระดับชั้น
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นายธำรงศักดิ์ บุญจรัส สิรินธร
นายณัฐกฤษฏ์ ภูมิสูง สุรพินท์พิทยา
นางสาวทิพาพร พลสามารถ ธาตุศรีนคร
นายวีรภัทร อินธิกาย โคกตะเคียนวิทยา
นางยุพิน สร้อยจิตร ช้างบุญวิทยา
นางสายรุ้ง สุวรรณไตรย์ รัตนบุรี
นายไกรษร คงยืน รัตนบุรี
นายจรัส อนุพันธ์ บัวเชดวิทยา
นายชรินธร ศรีลานุช สิรินธร
นางศรีสุดา เจริญยิ่ง หนองสนิทวิทยา