ระบบพิมพ์เกียรติบัตร

คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททั่วไปทุกระดับชั้น
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นางปตินุช พรหมบุตร สิรินธร
นายสิงห์ศักดา ธรรมดา ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอาทิตย์ แก้วสังข์ ประสาทวิทยาคาร
นายนิเวช เหมือนนึก มหิธรวิทยา
นางณัฐฏิกานต์ ทองเกษม รัตนบุรี
นางสาวณัฐภัสสร ทวีอิสราพัชร์ สุรินทร์ราชมงคล
นายรณกฤต ผลแม่น สำโรงทาบวิทยาคม
นางธัญพร ทองหล่อ เมืองแกพิทยาสรรค์
นางสาววิชญา สุวรรณกูฏ มัธยมจารพัตวิทยา
นางสาวสุพิน สุมิตดี พนมดงรักวิทยา
นางสิริกานต์ วายโศรก สวายวิทยาคาร
นางสาวกัลยา คิดอยู่ สิรินธร
นางสาวณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ บัวเชดวิทยา
นายณัฐวุติ แว่นดำ บัวเชดวิทยา
นางปราณี ศรีพงษ์ชัย พนาสนวิทยา
นางสาวจิตนา มณีศรี โนนแท่นพิทยาคม
นางสาวจิตตา สำนักนิตย์ รัตนบุรี
นางสาวอัปสร พันธ์ฤทธิ มัธยมศรีสำเภาลูน
นายภูวนัย ดอกไธสง จอมพระประชาสรรค์