ระบบพิมพ์เกียรติบัตร

คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นางรัตนา รัตนกาญจน์ สิรินธร
นางบุษกรกุล ส่งเสริม สิรินธร
นางยอแสง จันทร์เสน สิรินธร
นางจันทร์หอม สุจินพรัหม สิรินธร
นางสุนิสา สุดจำนง สิรินธร