ระบบพิมพ์เกียรติบัตร

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
สิวพร ไพรกังวาล สิรินธร
นางสาวปิยนุช มาลีหวล บุแกรงวิทยาคม
นางสาววาสนา เจริญยิ่ง โนนแท่นพิทยาคม
นางสาวลัดดา สุขยานุศิษฐ สิรินธร
นายวัชรพงศ์ แก้มทอง สุรินทร์ภักดี
นายปฏินันท์ โคตรชัย โคกตะเคียนวิทยา
นางเพชรรุ่ง สกาวสกุลศิริ ท่าสว่างวิทยา
นางสาวพิชชานันท์ สูงยิ่ง โนนเทพ
นางสาวนัยนา ภูทอง บัวเชดวิทยา
นางสาวยิ่งลักษณ์ เติมกล้า สิรินธร
นางสาววาสนา สาลี สิรินธร
นางสาวสุภัทรา เพชรเลิศ พญารามวิทยา