ระบบพิมพ์เกียรติบัตร

คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นางสาวสุนทรา อินทรสุข ดนตรีสุรินทร์
ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ แสนสุข สิรินธร
นางประภาวัลย์ สายยศ จอมพระประชาสรรค์
นายอุดร ดีใหญ่ ห้วยจริงวิทยา
นายชาตรี วรรณโย ไทรแก้ววิทยา
นางกุสุมา แสนสุข สิรินธร
นายจักรพรรณ นาโนน เทศบาล 3
นางปุณยนุช วสุนันต์ ศรีณรงค์พิทยาลัย
นายมนตรี จรัญศรี ศีขรภูมพิสัย
นายบุญรอด เกตุชาติ บ้านทุ่งรามฯ
นางสาวศีฏลาศ์ ศรีลานุช สิรินธร
นางสาวพัฒสลี เพ็งแจ่ม สิรินธร
นางวลัยพรรณ จารุทรัพย์สดใส สิรินธร
นายพุทธวรรษ พันชนะ สำโรงทาบวิทยาคม
นางอิศราพร อินทะกนก เทศบาล 3
นายประสิทธิ์ ทิพยบุญ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางละออ ศรีไทย สิรินธร
นางสุนทรี เกตุชาติ สิรินธร