ระบบพิมพ์เกียรติบัตร

คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันวาดภาพความริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง สุรวิทยาคาร
นายกิตติชาติ แก้วสน สุรินทร์ภักดี
นางสาวลำยงค์ แสนมา ช้างบุญวิทยา
นายสุขคุม ลอยประโคน นาบัววิทยา
นายพิสิษฐ์ ศรีโคตร สุรินทร์พิทยาคม
นายสุทิตย์ สันทัยพร สิรินธร
นายสุทธิศักดิ์ โกยสุวัสดิ์ อนุบาลสุรินทร์
นายวรพัทธ์ รุ่งพิสิฐไชย พระแก้ววิทยา
นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงศ์ ท่าสว่างวิทยา
นางกัญญาณัฐ เมืองศรี ศรีปทุมวิทยา
นายสมเกตุ ใจเมือง วีรวัฒน์โยธิน
นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวัง สิรินธร