ระบบพิมพ์เกียรติบัตร

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นางรุ่งทิวา หล่าแสนเมือง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายศักดิ์ศรัณย์ สาทิพจันทร์ สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวลีลา สมบุญเรือง บัวเชดวิทยา
นางนภาลัย บุรีวัฒน์ พนมดงรักวิทยา
นายจีระเดช บัวดี ห้วยจริงวิทยา
นายแมนพล สุวรรณเสวก สุรวิทยาคาร
นางสาวศุภวรรณ สายบุตร เมืองบัววิทยา
นางสุรัตยา แซ่ภู รัตนบุรี
นางสาวจิรวรรณ ศรีชะอุ่ม สิรินธร
นางสาวสุชาดา เฉลียวไว สิรินธร