ระบบพิมพ์เกียรติบัตร

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นางฉวีสุข เสร็จพร้อม นาดีวิทยา
นายศักดิ์ศรัณย์ สาทิพจันทร์ สำโรงทาบวิทยาคม
นายธนบดี สอนสระคู พนมดงรักวิทยา
นางสาวหนึ่งฤทัย มาลาทอง มัธยมจารพัดวิทยา
นางทองแก้ว ควรสุทธิ เมืองบัววิทยา
นางสสินา ปิ๊บกลาง บัวเชดวิทยา
นางยุพิน ยุงรัมย์ ไทรแก้ววิทยา
นางยุวธิดา ลอยประโคน สุรวิทยาคาร
นางสาวจิรวรรณ ศรีชะอุ่ม สิรินธร
นางสาวพัชพรรณ บุญยืน รัตนบุรี