ระบบพิมพ์เกียรติบัตร

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นางอรอุมา สำรวมจิตร สุรวิทยาคาร
นางณัฐธยาน์ สังข์น้อย นาดีวิทยา
นางนิรมล ทองปน สุรินทร์พิทยาคม
ชัญญานุช เนริกูล เชื้อเพลิงวิทยา
นายรักไทย แบบอย่าง ธาตุศรีนคร
สุลาวัลย์ เป็นเครือ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวดวงพร สุขพร้อม สุรวิทยาคาร
อรอนงค์ อินทร์ตา สิรินธร
ภาวดี สิงคนิภา ศีขรภูมิพิสัย