ระบบพิมพ์เกียรติบัตร

คณะกรรมการ
เรื่อง จำนวน
คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
9
คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
18
คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันวาดภาพความริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
12
คณะกรรมการตกแต่งสถานที่
45
คณะกรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
15
คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททั่วไปทุกระดับชั้น
19
คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ทุกระดับชั้น
10
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
10
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
10
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา
9
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
17
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
14
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
12
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
15
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
11
คณะกรรมการธุรการ
6
คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
9
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
22
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และ บันทึกภาพการจัดกิจกรรม
12
คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
5
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
10
คณะกรรมการฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตร
14
คณะกรรมการฝ่ายวัดผลประเมินผลการแข่งขัน
8
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
26
คณะกรรมการพิธีวางพานพุ่ม
14
คณะกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
28
รวม
380